Home

Anmodende virksomhet definisjon

Foretak som driver faller inn under unntaket for ambulerende virksomhet i § 1 bokstav i tredje ledd, og som har arbeidstakere på oppdrag i utlandet. I disse tilfellene vil det være sone I og en sats på 14,1 pst. som gjelder for den delen av arbeidet som utføres utenfor Norge, forutsatt at denne delen av arbeidet for den enkelte ansatte utgjør mer enn 50 pst. av hans totale arbeid det. Virksomhet eller foretak er betegnelser for en juridisk person, en organisasjon som produserer varer eller tjenester. En skiller mellom private og offentlige virksomheter, kommersielle, ikke-kommersielle og ideelle. Privat virksomhet drives oftest forretningsmessig ved at den selger varer eller tjenester på markedet for å oppnå profitt Det pågår for tiden et europeisk forskningsprosjekt som forsøker å komme frem til en konsensus- og «nedenfra og opp»-basert definisjon av hva ideell virksomhet er - eller nærmere bestemt hva begrepet tredje sektor rommer, som er det begrepet som benyttes i dette europeiske prosjektet Dersom aktiviteten etter en konkret vurdering blir ansett som økonomisk virksomhet og inntekten derfor er skattepliktig, blir inntekten likevel fritatt for skatt dersom samlet brutto omsetning ikke overstiger 140 000 kroner i året for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner, og 70 000 kroner for andre skattefrie organisasjoner Næringsvirksomhet er etablering, utvikling og drift av en virksomhet (organisasjon) også kalt bedrift, firma, foretak eller selskap som bruker ressurser for å frembringe et økonomisk resultat. Virksomheten kan være basert på utvinning eller bruk av naturressurser, på produksjon, handel, håndverk eller andre produkter eller tjenester

Unntaket for såkalt ambulerende virksomhet - Skatteetate

 1. SSBs definisjon av virksomhet gjelder også i Enhetsregisteret. 5 . 3.2 Lov om Enhetsregister . I henhold til forskrift om registrering i Enhetsregisteret §§10 - 11 skal det registreres en underenhet med eget organisasjonsnummer for hver enkelt atskilt virksomhet registreringsenheten (hovedenhet) utøver
 2. Definisjon av virksomhet i Online Dictionary. Betydningen av virksomhet. Norsk oversettelse av virksomhet. Oversettelser av virksomhet. virksomhet synonymer, virksomhet antonymer. Informasjon om virksomhet i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin 1. det å være virksom; aktivitet; arbeid være i virksomhet 2. geskjeft, bedrift, firma starte en ny virksomhet Kernerman.
 3. Noen aktiviteter har mer preg av hobby enn av næringsvirksomhet. Grensen er ikke definert i lovverket, men hobby er skattefritt, mens næring er skattepliktig virksomhet. Forskjellen er med andre ord helt avgjørende for hvordan du skal skattlegges og om du kan få fradrag for utgiftene
 4. Funksjon betyr virkemåte, oppgave eller rolle. For eksempel har hjernen mange funksjoner, en av disse er hjernens språkfunksjon. Hvis et apparat er i funksjon, betyr det at apparatet fungerer og er i gang. En person som har en viktig funksjon i et firma, har en viktig rolle i firmaet. En funksjon er også en virksomhet, eller å utføre en bestemt oppgave i en stilling eller et embete

Virksomhet - Jusleksikon

Offentlig sektor kan sies å være: . Den virksomhet som skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet. Produksjon av fellestjenester, som i hovedsak er finansiert via skatter og avgifter.; I den økonomiske statistikken består offentlig sektor av offentlig forvaltning og offentlig eide eller kontrollerte foretak.. I Norge har offentlig sektor en rekke sosiale. 7. Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen Ved salg av en virksomhet kan kjøper ønske å presentere nye og endrede arbeidsavtaler for de ansatte. Oppkjøper er for eksempel en større butikkjede som ønsker like arbeidsvilkår for alle butikkansatte innenfor kjeden. Endringer kan også skje i forkant av en virksomhetsoverdragelse

Økumenikk (fra gresk oikoumene, «den bebodde verden») er et begrep som dekker både arbeid for økt forståelse og samarbeid mellom forskjellige kristne kirker, og det teologiske studiet av forholdet mellom kirkene. Det brukes av enkelte også feilaktig om samarbeid mellom forskjellige religioner, som korrekt betegnes som interreligiøsitet Virksomhetsstyring er summen av de strukturer, prosesser og verktøy som brukes for å styre aktivitet, ressurser og risikoeksponering i en virksomhet. Usikkerhet er differansen mellom den informasjonen som er nødvendig for å ta en sikker beslutning, og den informasjonen som er tilgjengelig på tidspunktet for beslutningen Den virksomhet en bedrift først og fremst er etablert for. Eksempler: Boktrykkeri - primær virksomhet trykking av bøker, papirfabrikk - primær virksomhet fremstilling av papir, handelsbedrift - primær virksomhet kjøp og salg av varer. Andre virksomheter som passer for bedriften, er da sekundær virksomhet

Fakta: Hva er en «ideell virksomhet»? - Arbeidslivet

 1. ner og kulturmiljøer - definisjoner. Med kultur
 2. Lær mer om hvordan KPMGs innekspertise kan bistå deg og din virksomhet. Abonnement Abonnér på KPMG Insights Bunntekst abonnement Abonnement Abonnement E-postadresse er ikke gyldig E-post Til tilbudsskjem
 3. Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikk oppfattes i vanlig språkbruk som kunnskap om de teknikkene som er hensiktsmessige ved overføring av definerte læringsmål til en bestemt målgruppe. Som fagterm betegner pedagogikk kunnskapen om tilsiktet og utilsiktet innvirkning på individers identitet og mestringsevne.Den tilsiktede og kontrollerte påvirkningen foregår.
 4. Med virksomhetsoverdragelse menes at en virksomhet eller en del av virksomheten overføres til en annen eier/driver. Reglene om virksomhetsoverdragelse vil kunne gjelde ved salg av virksomhet, utleie, overdragelse som ledd i arveoppgjør og overgang til ny driver i forbindelse med anbudsutsettelser
 5. Her finner du 5 betydninger av ordet Sertifisering. Du kan også legge til en definisjon av Sertifisering selv. 1: 3 0. Sertifisering. Godkjenning av en organisasjon, produkt eller person etter fastlagte kriterier En sertifisering er en bekreftelse utstedt av et uavhengig sertifiseringsorgan på at en virksomhet tilfredsstiller gitte krav

Definisjon av de viktigste begrepene: Offentlig virksomhet: Kommune, fylkeskommune, departement, direktorat, tilsyn og andre statlige eller kommunale etater mm.. Monitorering: Betyr her sporing (inkl. persontilpasset reklame), samt profilering og andre aktiviteter som kan analysere/forutsi enkeltpersoners preferanser, atferd eller holdninger.. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til virksomhet. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Relaterte ord. fri virksomhet. Ord som slutter på virksomhet. bandevirksomhet. bankvirksomhet. forretningsvirksomhet. gangstervirksomhet. lobbyvirksomhet

Økonomisk virksomhet - Skatteetate

Hovedenheter som driver næringsvirksomhet og har ansatte, skal ha en underenhet/virksomhet registrert. Du kan se antall ansatte knyttet til én virksomhet Definisjon av innenlandsk virksomhet: Kommersielle aktiviteter utført i en nasjon eller en kommersiell enhet som utfører økonomiske transaksjoner innenfor landets nasjonale grenser. En innenriksvirksomhet har vanligvis fordelen av. Hva menes med Forskning og utviklingsarbeid (FoU)? Både forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk. Forskning er systematisk arbeid for å skaffe til veie ny kunnskap.Utviklingsarbeid er systematisk eller eksperimentelt arbeid som utnytter eksisterende kunnskap for å utvikle ny

Pedagogisk virksomhet definisjon. Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikk oppfattes i vanlig språkbruk som kunnskap om de teknikkene som er hensiktsmessige ved overføring av definerte læringsmål til en bestemt målgruppe. Som fagterm betegner pedagogikk kunnskapen om tilsiktet og utilsiktet innvirkning på individers identitet og mestringsevne.Den tilsiktede og. Det kan ha stor skattemessig betydning om man som selger eller kjøper av en virksomhet velger å selge/kjøpe aksjer eller innmat i selskapet. I denne artikkelen peker Eurojuris-advokatene Lunde og Alver på mulige konsekvenser og på forhold av betydning når man er i forhandlinger om kjøp av innmat eller aksjer. 1. Innledning Det kan ha [ Definisjon. Kommentarer/utdyping. Bidragsfinansiert virksomhet. Virksomhet som er prosjektfinansiert, men der institusjonen har stor grad av autonomi mht utførelsen av prosjektene. Omfatter bl.a. tilskudd fra Norges Forskningsråd, EU osv. Oppdragsfinansiert virksomhet. Virksomhet der finansiør har tydelig definerte krav om motytelser Ulike organisasjonsteoretikere definerer den lærende organisasjon ulikt: Senges definisjon er: organisasjoner der mennesker videreutvikler sine evner til å skape de resultater som de egentlig ønsker, der nye og ekspansive tenkemåter blir oppmuntret, der kollektive ambisjoner får fritt utløp og der mennesker blir flinkere til å lære i fellesskap Virksomhetsoverdragelse: Hva er det? Når en virksomhet eller en del av en virksomhet skal overdras fra en arbeidsgiver til en annen, kan dette få betydning for de ansatte.Bestemmelser om dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven kapittel 16, men loven må tolkes og anvendes i lys av norsk og utenlandsk rettspraksis (EU-domstolen)

Helsedirektoratets kommentarer. Denne bestemmelsen inneholder definisjoner på noen sentrale begreper som anvendes i loven; pasient, pasientens pårørende, helsehjelp, helse- og omsorgstjenesten, helsepersonell og bruker. Bokstav a: Pasient. Begrepet pasient brukes om personer som gis eller tilbys hjelp fra helsetjenesten eller som henvender seg til helsetjenesten med anmodning om helsehjelp virksomhet som drives i mer privatrettslige organisasjonsformer. Der kom-munale ombudsmenn og tjenestemenn deltar i foretakets styringsorganer reises ofte spørsmål om inhabilitet. Det bør også vurderes om de gjeldende regler om inhabilitet er tilstrekkelige, eller om det bør være særlige regle Definisjon av felles kontrollert virksomhet Felles kontrollert virksomhet er definert i regnskapsloven § 5-18, og er økonomisk virksomhet regulert ved avtale. sette begrepet 'policing' til polisiær virksomhet, og viser at det er langt mer enn et akademisk be-grep. Det at kunnskap om polisiær virksomhet ha ; utadrettet virksomhet på engelsk Selger en virksomhet en hel avdeling, vil vilkåret ofte være oppfylt (for eksempel om et flyselskap overdrar bakketjenestene). Mer usikkert blir det om det kun er en funksjon i en virksomhet som settes bort (for eksempel hvor et selskap avvikler sin regnskapsavdeling og kjøper inn tjenester fra et regnskapsbyrå) Skapende virksomhet definisjon. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til skapende. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Ord som slutter på skapende. nyskapende

Næringsvirksomhet - Jusleksikon

 1. Når blir en virksomhet merverdiavgiftspliktig. Mange tror at omsetning over kr 50 000 er alt som skal til for å bli momspliktig. Men det er flere vilkår som må oppfylles. Mette Nordlie, rådgiver i Sticos. 13.11.17. For at du skal bli registrerings- og merverdiavgiftspliktig må fire grunnvilkår være oppfylt
 2. er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver virksomhet på ikke- fortjenestebasert og ikke-offentlig basis, jf. definisjonen i frivillighetsregisterloven §§ 3 og 4. baserer en vesentlig del av driften på medlemskontingenter, gaver, innsamlede midler og/eller frivillig arbeidsinnsats. En frivillig organisasjon kan være
 3. Felles kontrollert virksomhet er økonomisk virksomhet regulert ved avtale mellom to eller flere deltakere slik at disse har felles kontroll over virksomheten. Investering i tilknyttet selskap skal etter regnskapsloven § 5-17 vurderes etter egenkapitalmetoden eller generelle vurderingsregler i selskapsregnskapet, og etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet

Regler for inndeling av kommunal virksomhet i Enhetsregistere

Virksomhet - Definisjon av virksomhet fra Free Online

 1. nelig prinsipp som favner mange sider av arbeidstakerens plikter. Plikt til ikke å drive konkurrerende virksomhet kan ses på som et avgrenset område innenfor denne al
 2. Juridisk definisjon av ervervsmessig? haster lit » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Karriere, arbeidsliv og utdanning; næring/virksomhet/jobb. I motsetning til f.eks. noe som gjøres som en vennetjeneste, etc. Håper dette var litt klargjørende. Ikke lett å avnare uten at konteksten er med. 0. Del dette innlegget
 3. virksomhet m og f (bokmål), c (riksmål) Det å være virksom; aktivitet. Organisasjon som selger varer og tjenester. Andre former . verksemd (nynorsk) Etymologi . Av virksom + -het. Grammatikk . Bøyning (regelrett substantiv hannkjønn) Entall Flertall ‌ Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt (ei).
 4. virksomhet, herunder virksomhet som kan true Norges eller andre lands sikkerhet Justis­ og beredskapsdepartementet POD Politiet PST NSM 3.3 Etterforskning og iretteføring Evne til å forfølge alvorlige straff­ bare forhold i tråd med gjeldende regelverk Justis­ og beredskapsdepartementet Påtalemyndigheten Politiet PST Domstolene 3.4 Ro.
 5. g og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler § 2-2. Arbeidsstol § 2-3. Arbeidsbord § 2-4
 6. anmode - Wiktionary Norsk: ·b

Altinn - Hobby eller næringsvirksomhet

funksjon - virksomhet - Store norske leksiko

Det som tydeliggjøres av NISTs definisjon, er at en virksomhet etablerer sikkerhetstiltak både for å behandle risiko etter egne vurderinger, og for å imøtekomme pålagte krav. Det finnes tilfeller hvor lovverk og avtalemessige forhold stiller spesifikke krav til sikkerhetstiltak — tiltak som skal etableres uavhengig av virksomhetens egen vurdering av risiko Overskudd blir definert som forskjellen mellom en virksomhets totale inntekter og de kostnadene de har hatt i løpet av et regnskapsår, der inntektene har vært størst.. Det er altså overskudd i en virksomhet når det er positiv forskjell mellom omsetning og omkostninger. Snakker vi derimot om en negativ forskjell mellom omsetning og omkostninger, er det underskudd i virksomheten SMB-definisjonen ligger i Annex I til gruppeunntaksforordningen. Definisjonen tilsvarer EU-definisjonen av SMB, Dette kan også omfatte for eksempel virksomhet som tar sikte på begrepsmessig definisjon, planlegging og dokumentasjon av nye produkter, prosesser og tjenester. Eksperimentell utvikling kan omfatte utforming av prototyper,.

Hva er en virksomhet? - Regnskapsspråket - Tripletex

Definisjon. Buchholtz & Carroll (2009:40) sammenfatter forholdene over ganske godt i sin definisjon: Bedriftens samfunnsansvar er det sosiale ansvaret bedriften har til samfunnets økonomisk, juridisk, etisk og filantropiske forventninger til organisasjoner på et gitt tidspunkt Bedriftens samfunnsansvar handler om: hva en bedrift kan og etisk sett bør gjøre - ikke om hva som er. Main » virksomhet » Definisjon av enhetsteori. D / E Definisjon Gjeld til egenkapital (D / E) -graden indikerer hvor mye gjeld et selskap bruker for å finansiere eiendelene i forhold til verdien av egenkapitalen. mer Forståelse av egenkapital - SE aksjeeier (SE). Denne siden handler om akronym av EBR og dens betydning som Utøvende virksomhet gjennomgang. Vær oppmerksom på at Utøvende virksomhet gjennomgang er ikke den eneste betydningen av EBR. Det kan være mer enn én definisjon av EBR, så sjekk det ut på vår ordbok for alle betydninger av EBR en etter en Kartellvirksomhet definisjon definisjon - Store norske leksiko . Definisjon er en beskrivelse, en forklaring. En definisjon forklarer noe annet, gjerne et Definisjonen av ordet «leksikon» kan for eksempel være «et oppslagsverk med alfabetisk ordnede artikler» Oversettelser av virksomhet. virksomhet synonymer, virksomhet antonymer

Når er transaksjonen en virksomhetsoverdragelse etter

«Gjennom å medvirke i egen hverdag får barnet med seg en viktig kompetanse som de garantert får nytte av resten av livet. En kompetanse som ruster dem til samarbeid og ivaretakelse av egne behov,» skriver Eva Heger i Barnehagenett At en virksomhet opererer på et konkurranseutsatt marked taler normalt for at virksomheten er av industriell og forretningsmessig karakter. Dersom en enhet utøver sin virksomhet på normale markedsvilkår , og har til formål å skape inntjening og overskudd for eierne, vil det tale for at virksomheten er av industriell eller forretningsmessig karakter Forskning er i stor grad finansiert ved offentlige overføringer. Dette betyr at det oppstår særskilte problemstillinger om FoU-tjenester kan anses omsatt. Finansdepartementet har i en tolkningsuttalelse av 15. juni 2001 bl.a. gitt uttrykk for sitt syn på når offentlige tilskudd kan anses som vederlag for forskningstjenester, dvs. i hvilke tilfeller det foreligger avgiftspliktig omsetning.

Nettobudsjetterte virksomheter Statsregnskape

rerende virksomhet, er det kun begrensninger for de som etter denne definisjonen regnes som arbeidstakere som vil behandles. 1.5.2 Arbeidsgiver Med arbeidsgiver legges til grunn i denne oppgaven den samme definisjonen av arbeidsgiver som følger av arbeidsmiljøloven § 1-8 (2) første punktum «enhver som har ansatt arbeidstake Bokmålsordbokas definisjon av husstand er: Personer som hører til i samme husholdning. Og videre, husholdning: Daglig virksomhet som er knyttet til et hjem, særlig matlaging og innkjøp og forvaltning av matvarer. I motsetning beskrives det i definisjonen av hybelhus at leiligheter i hybelhus eller i andr Er en virksomhet eiet av bare én person, kan ansvaret bare begrenses ved valg av aksjeselskapsformen. En personlig næringsdrivende blir fortløpende beskattet for virksomhetens overskudd. Hele nettoinntekten er beregningsgrunnlag for trygdeavgift og topatt

Definisjon og Betydning Næringsvirksomhe

Virksomhet betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Virksomhet, i både bokmål og nynorsk. Den beste og mest geniale beskrivelsen til virksomhet. Synonym til Virksomhet. Virksomhet. Vi fant 12 synonymer for virksomhet. Se nedenfor hva. Defineringsverktøy hjelper deg med å definere krav i din forretningsanalyse så produktivt og effektivt som mulig. Noen krav defineres best ved å bruke bare tekst, mens andre krav bedre betjenes av grafisk eller visuell definisjon. Definisjonsverktøy støtter en eller begge disse stilene. Tekstdefinisjonverktøy Hvis du trenger å definere ting som. Investeringer - definisjon. Investeringer (capital expenditure eller CAPEX på engelsk) er et begrep som viser til penger bedrifter bruker på fysiske eiendeler. Bedrifter bruker investeringer til å utvikle ny virksomhet eller som ledd i mer langsiktige investeringsstrategier Hvis du får uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. Dette kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter

Offentlig sektor - Wikipedi

En definisjon av virtuell virksomhet. En virtuell virksomhet driver hele eller det meste av sin virksomhet via internett og har ikke fysiske premisser for å samhandle med kundene ansikt til ansikt. Et rent virtuelt selskap kan outsource nesten alle sine forretningsfunksjoner som produktutvikling,. Samvirkeforetak bygger sin virksomhet på: selvhjelp; eget ansvar; demokrati; likhet; rettferdighet; solidaritet; ærlighet; åpenhet. sosialt ansvar omtanke for andre; Samvirkeverdiene er, i likhet med samvirkeprinsippene, en del av The Statement on the Co-operative Identity, vedtatt av International Co-operative Alliance (ICA) i 1995 Verdivurdering er relevant i forbindelse med de fleste eierendringer: kjøp og salg av bedrifter, fusjoner, fisjoner, emisjoner, konserninterne transaksjoner osv. Uansett er formålet med en verdivurdering normalt å fastsette en antatt omsetningsverdi for en virksomhet eller aksjer. Metoder for verdivurderin Dersom du planlegger å starte egen virksomhet, krever dette en del planlegging og forberedelser som nødvendigvis må gjøres før oppstart. Men kan man planlegge oppstart av konkurrerende virksomhet mens man fortsatt er i et ansettelsesforhold - eller må man vente til ansettelsesforholdet og eventuell karenstid er over før man starter forberedelsene Definisjonen består av en liste med kriterier som en statlig virksomhet under et departement skal oppfylle. Kriteriene er i hovedsak basert på dagens praksis og gjeldende krav i økonomiregelverket. Kriterier en statlig virksomhet skal oppfylle. Det framgår av punkt 1.2 at statlige virksomheter må oppfylle følgende kriterier

istockphoto.com . Forvaltning, eller mer presist offentlig forvaltning, er en viktig del av et moderne demokrati.Det er først og fremst gjennom møtet med offentlige forvaltningsorganer innbyggerne er i kontakt med offentlige myndigheter på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå En virksomhet som pådras erstatningsansvar ved utøvelse av virksomhet, vil ha fradragsrett for erstatningen. Dette gjelder så langt ikke ansvaret dekkes av forsikring. Dette gjelder både der ansvarsgrunnlaget er skyldansvar, arbeidsgiveransvar eller ansvar på objektivt grunnlag Ansvarlig virksomhet: En begrepsbeskrivelse skal alltid inneholde opplysninger om den ansvarlige virksomheten. Tabell 1. Definisjon. dyr av ulike slag (pattedyr, fuglar, bier) som blir halde for nytteformål, til dømes for produksjon av produkt som mjølk, kjøt og ull,.

 • Tanzschule hohmann hip hop.
 • Ruckus zoneflex r310.
 • Elektrostatische begrasung selbstbau.
 • Eggløsningsblødning før eller etter eggløsning.
 • Modulbygg priser.
 • G prog support.
 • Forsikring ved utleie av bobil.
 • Subjekt og objekt definisjon.
 • Lediga jobb stockholm butiksbiträde.
 • The club karl johan.
 • Horsens sygehus kort.
 • 2 raum wohnung nordhausen wbg.
 • Hårfjerning armer.
 • Engelska adelstitlar rangordning.
 • Spädgris stockholm.
 • Konsulent jobb.
 • Tørrfrityr.
 • Samsung owner.
 • Infinitivsendelser.
 • Julian murray stern.
 • Spiseforstyrrelser tegn.
 • Eldste spor etter mennesker i verden.
 • Hamster zu verschenken hamburg.
 • Iggy azalea trouble to me.
 • Wanderurlaub für junge leute.
 • Lommeur til dress.
 • Pop figures star wars.
 • Gartenfiguren aarau.
 • Kvittering nettbank nordea.
 • Christine baranski into the woods.
 • Gave til han 20 år.
 • Glemt vaksine hest.
 • Ausschlag penicillin bilder.
 • Bansin spa.
 • Lupelampe.
 • Å leite.
 • Rødt hår baby.
 • Anerkjennelse i barnehagen.
 • Slangeklemme tang.
 • Autobild august 2017.
 • Kjøpe bioetanol.