Home

Modernismen analyse

Modernisme innen litteraturen er et ord som både brukes om en litterær epoke med en mulig tidsangivelse rundt 1890-1970 og om litteratur med spesielle litterære trekk. Kjennetegn på modernismen er både et eksperimentelt formspråk og en livsfølelse preget av storby og fremmedgjøring. Mer spesifikt brukes begrepet om 1900-tallets nye og eksperimentelle litteratur, som fikk en. Eksamensrettede videoer om modernismen fra 1890 til i dag. Analyser av modernistiske tekster. Av og med Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aa

modernisme - litteratur - Store norske leksiko

 1. Med modernisme sikter man vanligvis til den strømningen i vestlig kultur som forkastet tidligere tradisjoner og vektla kunstens og kunstnernes autonomi og egenverdi. Modernismen begynte å ta form sent på 1800-tallet, og ofte får f.eks. Picassos maleri Pikene fra Avignon fra 1907 markere begynnelsen på perioden. Begrepet er nokså svevende og udefinerbart, og er blitt revurdert med jevne.
 2. Modernismen gjorde seg også tidlig gjeldende i malerkunsten. En dyptgående analyse av modernistiske malerier blir av mange sett på som noe for spesielt interesserte. Det åpne vinduet av Juan Gris (1887-1927). Gris var en sentral representant for kunstretningen vi kaller kubisme
 3. Modernismen i Europa 1900 - 1940. Modernisme er et begrep som lett kan forveksles med modernitet.Begrepet modernitet er imidlertid relativt synonymt med det moderne prosjektet, som har sin opprinnelse i 1700-tallets opplysningstid.Det er altså svært viktig å merke seg den grunnleggende forskjellen på modernisme og modernitet

modernisme - Videoteke

Andersen peker på Sigurd Obstfelders diktning fra 1890-tallet som et startpunkt for den norske modernismen, men ikke for den nordiske. - I Norge har vi villet knytte ham til franske symbolister som Baudelaire og Rimbaud, men han arbeidet i en dansk kontekst og det er naturlig å knytte ham til den danske offentligheten som presenterte Nietzsche, Verlaine og Baudelaire Analyse av «Kvardagsfordommar» (E. Lae) - eksempeltekst; Analyse av «Alarmtelefonen for barn og unge» - eksempeltekst; 8 Språk i kontakt. Test deg selv. Quiz 1; Quiz 2; Oversikt. Spørsmål og oppsummering - «Språk i kontakt» Finn verkemidlet! Gulldressen kan dere pakke ned! - sportsreportasje; 9 Kulturmøter i samtidstekster. Modernismen og postmodernismen- reaksjoner mot samfunnsendringene Forfatter: Ingrid Wærnes Minde Innenfor litteraturen har begrepet modernisme to betydninger. Den ene betydningen henviser til modernismen som en litterær epoke som hadde sin storhetstid mellom 1890-1970. Den andre betydninger henviser til bestemte litteraturer som har spesielle litterære trekk. Modernismen var kjennetegnet av. Modernismen er ofte elitistisk, beregnet på en kulturell elite som forstår seg på denne spesielle måten å lage kunst på. 2) Historisk inndeling: a. Tidlig modernisme (1890-tallet i Norge) b. Europeisk høymodernisme (1910-30) c. Premodernisme i Norge (1930-tallet

Kjennetegn på modernismen. Nyromantikken - Nyromantikk er i dag en retning som ses på som en sidegren til den modernistiske. Diktet Fandango av Vilhelm Krag pangstartet nyromantikken. Det har fri form, musikalske kvaliteter og innslag av orientalsk motiv, og det førte til stor jubel når det først ble fremført Motiv Her skal du gi et KORT innholdsresymé uten å tolke/analysere. Her er det kun de store linjene som skal med, IKKE detaljene. Hvis du skal analysere et dikt, må du prøve å bare skrive ned det helt KONKRETE, men noen ganger er det nødvendig å også nevne temaet analyse av av obstfelder denne analysen skal jeg ta for meg diktet som er skrevet av obstfelder og ble publisert 1893. diktet ble skrevet en modernistisk ti

Modernisme - Kunsthistori

 1. Del A - Kortsvarsoppgåve Modernistiske trekk i diktet Autobahn All fart er flukt. Hva flykter du fra. Autobahn av Rolf Jacobsen (1907-1994) vart utgitt som ein del av diktsamlinga Pusteøvelse i 1975. Sjølv om diktet vart utgitt i ei tidsperiode prega av dikting med tradisjonell form, finn ein modernistiske trekk i diktet. Motivet er motorvegen, [
 2. Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os
 3. Modernismen ble først omtalt som avant garde, som er et uttrykk som betegner en bevegelse som ønsker å bryte med det eksisterende. Innenfor litteraturen gikk de tradisjonelle verseformene i lyrikken tapt til fordel for frie vers, og temaene i både prosa og lyrikk dreide fra familie og samfunnsproblemer til angst, lengsel, ensomhet og fremmedgjøring
 4. Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av diktet «Byen» av Sigbjørn Obstfelder. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av f.eks. oppbygging, fortellerteknikk, språklige virkemidler og miljø, og av diktets tema og budskap. Bakgrunnskunnskap om modernismen «Byen» er en typisk modernistisk tekst
 5. Nyromantikken var en sidegren til modernismen på 1890-tallet. Offisiell start ved bejublet fremføring av Vilhelm Krags dikt «Fandango» høsten 1890. Nyromantiske motiv og tema: Sivilisasjonskritikk, fokus på den ensomme outsideren, naturmystikk, erotikk og destruktiv kjærlighet, en ny religiøsitet (orientalske religioner, naturreligion)

Modernismen startet i Europa i 1850- årene, men den kom ikke til Norge før rundt 1890. Modernismen gjorde som renessansen, de satte enkeltmennesket i sentrum og begynte å løsrive seg fra Gud. På denne tiden hadde byene begynt å vokse, handelen ble større og fo lk hadde mindre tid og stresset mer. Dette førte til at folk ble fjernere fra hverandre, og dette vises igjen i verkene fra. Til tross for, eller nettopp på grunn av, kvinners økede litterære produksjon, ble litteraturhistorien konstruert som kvinneløs, både under og etter modernismen. Med dette som bakteppe har jeg valgt ut tre romaner fra tre kvinnelige forfattere som var aktive i perioden: The years (1937) av Virginia Woolf, La naissance du jour (1928) av Colette og Bare Alberte (1939) av Cora Sandel Analyse av dikta Fanfare og Landskap med gravemaskiner av Rolf Jacobsen. Dette diktet er heilt fritt for tradisjonelle rim og rytme, noko anna som er typisk for dikt skrivne i modernismen. Her er det naturen som fortel, den er eg-personen i diktet. I tillegg inneheld diktet mange storbyfenomen, slik som gravemaskin,. Sjanger Analyse/tolkning Språkform Bokmål Lastet opp 07.04.2007 Tema Jeg ser Jeg ser Av Sigbjørn Obstfelder . Jeg ser paa den hvide himmel, jeg ser paa de graablaa skyer, jeg ser paa den blodige sol. Dette er altsaa verden. Dette er altsaa klodernes hjem. En regndraabe! Jeg. Franz Kafka er, ved siden av Johann Wolfgang von Goethe, den mest betydningsfulle tyskspråklige forfatteren gjennom tidene og en av de største dikterne i verdenslitteraturen. Hans litterære verk er fortsatt gjenstand for til dels konkurrerende tolkninger, og anses derfor av mange for å være vanskelig tilgjengelig, derav adjektivet «kafkask», som betyr meningsløs eller absurd

Denne posten har fått en oppussing februar 2016. Den første utgaven som eksisterte frem til da, var ganske ufullstendig. Ennå er det ikke helt fullendt som jeg vil ha det. * Det er lille julaften, og kanskje mer passende med diktet Julaften, når man først skal poste et dikt av Sigbjørn Obstfelder, skjønt noen tradisjonel Modernismen 1890 i Norge fra 1945 Situasjonen i Norge Hvorfor modernisme? I Norge er 1890-årene et viktig og ganske sammensatt tiår i litteraturen. Mange forfattere skriver fremdeles realistisk og naturalistisk (Amalie Skram). Andre befinner seg på den nye, romantiske bølgen so og omfattende analyse av Hamsuns 1890-tallsromaner. Nettum er særlig opptatt av den psykologiske spenningen hos Hamsuns hovedpersoner. Jeg vil videre nevne Den modernistiske Hamsun. Medrivende og frastøtende av Walter Baumgartner. Denne kritiske analysen av sentrale 10 Ståle Dingstad, Hamsuns strategier. Realisme, humor og kynisme Modernismen i Norge 1900 - 1940. Førkrigsmodernismen i Norge Modernismen ble ingen vesentlig retning i Norge før etter krigen. Tradisjonalistisk litteratur dominerte markedet, og de modernistiske skribentene må nok oppfattes som enslige svaler i et hav av tradisjonalisme

Modernisme er navnet på en åndsretning, som fra begyndelsen af 1900-tallet fik udtryk i en række forskellige kunstneriske ismer, engelsk-amerikansk imagisme, italiensk og russisk futurisme, fulgt af tysk ekspressionisme, af dadaisme og fransk surrealisme med senere udløbere og varianter. Fælles var det kunstneriske eksperiment med og imod traditionen Modernismen satte mennesket i sentrum. Det var vanlig i tekstene å si noe om hvordan det var å leve i det moderne samfunnet. Menneskene ble travlere og skled mer og mer fra hverandre, og gjør at fremmdfølelsen blir et viktig tema i modernismen. Ofte var stemningen dyster og tragisk, der de klager og sorget Modernismen er ikke en retning i det sidste århundredes digtning - det er ganske simpelt dens miljø. De vigtigste kunstbevægelser har været præget deraf: ekspressionisme, imagisme, dadaisme, futurisme, surrealisme, konkretisme osv. I Danmark. Modernismens udvikling i. Modernismen betegner et totalt brudd med alle stilepoker i datiden. Knut Hamsun: 1. Hva er bakgrunnen for at forfattere og kunstnere bryter med tradisjonell form rundt 1890? - Bakgrunnen for dette er at enkelte forfattere og kunstnere begynte å uttrykke skepsis, angst og pessimisme overfor samfunnsutviklingen Modernismen Forfattere i modernismen brøt gjerne med tradisjonelle uttrykksformer, og var preget av eksperimentering, kunstnerisk frigjøring og fremtidstro. Modernismen betegner et totalt brudd med alle stilepoker i datiden. Knut Hamsun (1859−1952) 1. Hva er bakgrunnen for at forfattere og kunstnere bryter med tradisjonell form rundt 1890

Hei hei! I dag får dere vite litt om modernismen og nyromantikken. Samtidig skal jeg presentere Knut Hamsund, som er en viktig personer innenfor modernismen. Håper dere lærer noe :) 1. Gjør kort greie for særtrekk ved modernismen som litterær retning. På 1800- og 1900-tallet kom modernismen. Modernisme kan forstås som protest mot moderniteten eller de Dette er en beskrivelse af Benny Andersen og hans arbejde. Teksten indeholder en biografi, en sammenligning mellem Benny Andersen og modernismen, en analyse af Benny Andersens digt På det tørre og et selvproduceret digt

Analyse av Til Foraaret, Henrik Wergeland: Diktet Til Foraaret, er skrevet av Henrik Wergeland (1808-1845) i 1845, og ble gitt ut i Morgenbladet. Wergeland, som blir regnet som Norges beste lyriker, skrev dette diktet i den perioden vi kaller romantikken. Forfatteren lå på dødsleiet da han skrev dette diktet, og Til Foraaret er et nødro Modernismen kan kun rummes i et knust sprog. Modernismen som form er den sproglige syntaktiske konsekvens af det moderne gennembrud erkendelser og Guds død . Hvis verden er uden mening, bør denne indsigt aflejres helt ned sprogets mindste syntaktiske led. Man kan kun beskrive en knust verden med en knust syntaks

modernismen som retning. Dette følges av analyser av et par av den modernistiske poetens prosadikt. Og, om alt går etter planen, vil det avslutningsvis nøstes opp noen tråder og rundes av på en mer eller mindre ryddig måte. 27.09.201 Modernism, in the fine arts, late 19th to mid-20th century, a break with the past and the concurrent search for new forms of expression. It fostered a period of experimentation in literature, music, dance, visual art, and architecture. Learn more about the history of Modernism and its various manifestations Analyse av «Alarmtelefonen for barn og unge» - eksempeltekst; 8 Språk i kontakt. Test deg selv. Mens modernismen la vekt på å sprenge former og hele tiden lage noe nytt, kunne postmodernistene gjerne gå tilbake til eldre former, men bruke dem på en ny måte. 4. Hvilke forfattere regner vi som typiske postmodernister Psykoanalyse er en behandlingsform som krever tid og engasjement, men for mange veier ønsket om grunnleggende og varige endringer opp for det en analyse krever i hverdagen. Den psykoanalytiske teorien ble opprinnelig utviklet av Sigmund Freud fra 1890-årene fram til 1930-tallet, og den har gjennom de siste 100 årene hatt en betydelig innvirkning på den vestlige kulturs forståelse av.

(PDF) Det osmältbara i psykoanalysen och modernismen – i

Norsk - Modernismen - kunst uten mening? - NDL

Modernismen begynte å ta form sent på 1800-tallet, og ofte får f.eks. Picassos maleri Pikene fra Avignon fra 1907 markere begynnelsen på perioden. Begrepet er nokså svevende og udefinerbart, og er blitt revurdert med jevne. Oppgaven er en grundig analyse av romanen Sult av Knut Hamsun Modernismen er ofte elitistisk, beregnet på en kulturell elite som forstår seg på denne spesielle måten å lage kunst på. 2) Historisk inndeling: a. Tidlig modernisme (1890-tallet i Norge) b. Europeisk høymodernisme (1910-30) c. Premodernisme i Norge (1930-tallet) d. Gullalderen i norsk. Analyse av diktet Du må ikke sove. og holdt avstand fra modernismen. Diktet inneholder 18 strofer, men strofene fra 2-15 foregår det en monolog fra den dødsdømte fangen og til denne jeg personen. Diktet er svært regelmessig oppbygd, men med varierende strofelengde Virkemidler og begreper i lyrikken Her finner du en oversikt over de vanligste virkemidlene i lyrikken, med forklaringer av de forskjellige begrepene Analyse av forfatterskap. Velger du et forfatterskap, må du likevel bestemme deg for et hovedspørsmål du vil stille bøkene. Du kan ikke favne hele Ingvar Ambjørnsens forfatterskap og finne svar på alle spørsmål i fordypningsoppgaven (tidligere kalt særemne), men du kan for eksempel se på

Nykritikken - Danskfaget

Noen av symbolene i maleriet kan være: Ansiktsuttrykket: Redsel og angst; Hendene: Vil stenge det forferdelige ute; Munnen: Uttrykker et enormt skrik, kanskje en avspeiling av skrik utenfra som skaper angsten En vandrehistorie gjenfortalt av populærfilosofen Robert Anton Wilson (2007, pp. 25-27) forteller om en mann ved navn Simon Moon. Han studerte Zen buddhisme ved et tempel i California da han en dag kom over en bok av Franz Kafka

(DOC) Black & decker analyse | Elias Skjærstad - Academia

Modernism is both a philosophical movement and an art movement that arose from broad transformations in Western society during the late 19th and early 20th centuries. The movement reflected a desire for the creation of new forms of art, philosophy, and social organization which reflected the newly emerging industrial world, including features such as urbanization, new technologies, and war Analyseskjema lyrikk. Disse punktene er ment som skrivehjelp og er enklere lagt opp enn skjemaet på side 96 i boka. Last ned skjemaet her: Analyseskjema lyrikk. Innlednin I modernismen ønsket forfatterne å finne uttrykk for ting mennesker ikke hadde følt og opplevd tidligere. SIGBJØRN OBSTFELDER. Sigbjørn Obstfelder (1866-1900) var norsk forfatter som regnes som en av Norges første modernistiske diktere Jeg synes det er vanskelig å velge hva jeg liker best av Tradisjonell lyrikk og Modernistisk lyrikk. De er begge veldig interessante og bra på sin måte. Tradisjonelle dikt har nesten alltid rim og rytme som et virkemiddel, noe som gir diktet en annen stemning og en mer fast oppbygging enn modernistiske dikt. Modernistisk lyrik

modernisme - Videoteket

Litteraturen 1900-1940 : Modernismen - VGSkol

 1. Modernismen som epoke. Norsk litteratur (1900-1930) Norsk litteratur (1930-1960) Europa etter 2. verdenskrig. Norsk litteratur 1960 - i dag. Adaptasjon. Tekstforståelse. Norsk språkhistorie. Talemål i Norge Plutselig. I desember - eksempel på kortsvar
 2. Postmodernisme er en betegnelse på ulike retninger, innenfor humaniora, samfunnsvitenskap og kunst, fra annen halvdel av 1900-tallet til vår tid. Postmodernisme er et svært sammensatt fenomen fra 1970-årene og framover, reaksjon på ulike moderne retninger innen kunst og kultur, delvis assosiert med dekonstruktivisme.. Selve begrepet «postmodernisme» er omstridt, i likhet med de ulike.
 3. Diktsamlingen ble innledningen til modernismen i Norge og den anses som et av de viktigste verkene fra 1890-tallet. I den kan vi se spor fra fransk symbolisme, og Obstfelders lyrikk har påvirket flere norske diktere i ettertid. Fra diktsamlingen er det spesielt diktene «Jeg ser»,.
 4. Modernismen har gått i allianse med velferdsstaten, og holder sentrale forfatterskap utenfor den litterære kanon. Det hevder litteraturviter Anne Borup ved Syddansk Universitet, som nå blåser til strid om den danske modernismekonstruksjon
 5. Forfattar. Foreldre: Gardbrukar og forfattar Sven Moren (1871-1938) og Gudrid Breie (1880-1963). Gift 12.4.1934 i Trysil med forfattar Tarjei Vesaas (1897-1970). Syster til Sigmund Moren (1913-96). Halldis Moren Vesaas er rekna som ein av Noregs fremste kvinnelege lyrikarar og presenterte eit sterkt kvinneleg subjekt i lyrikken
 6. Her er eit kortsvar, etter nærlesing av diktet Rose av Marie Takvam. Det er tenkt som eksempel for elevar i vidaregåande skole, som førebur seg til avsluttande eksamen i skriftleg norsk

Norsk - NDL

 1. Denotativ analyse av Skrik I maleriet Skrik ser vi en mann som står på en bro. Han holder en hånd på hver side av hodet, og gisper, eller skriker mest sannsynlig, ut ifra tittelen. Det er også to personer lengre bag på broen, men disse er ikke like tydelige som personen fremst i bilde
 2. Modernismen er en bevegelse som brøt frem på midten av 1800-tallet. Innenfor kunst, litteratur og musikk ble det nå fokus på nyskapning. Modernismen brøt gjerne med tradisjonelle uttrykksformer og preges av eksperimentering. Hva er bakgrunnen for at forfattere og kunstnere bryter med tradisjonell form rundt 1890
 3. Myter om modernismen Lettvint lek med ord. Forfeilet analyse. Uhistorisk tenkt. Jan Carlsens angrep på funkiskopiene møter motbør. Diskusjonens kjerne: Er boligkomplekset Marienlyst Park noe mer enn en kopi? Foto: Thomas Brun. Av Svein Egil Hatlevik

Litterær modernisme - Wikipedi

Vi fortsetter i dag med å poste dikt av Sigbjørn Obstfelder (1866 - 1900). Også i dag er diktet fra debutsamlingen hans, Digte, fra 1893. Diktet vi postet i forrige uke, Venner, er åpningsdiktet i samlingen, og et temmelig enkelt dikt. Diktet vi skal se på i dag, Navnløs, er mer komplisert. Der diktet Je Analyse og standpunkt er skribentens egen. William Heimdal, kitsch-maler. Publisert fredag 14. juni 2019 - 12:07. og det er Kant og Hegel som la grunnlaget for modernismen,. Hamsunsenteret på Hamarøy. Åpningstider: Lørdag og søndag: 11:00-17:00 Åpent for booking mandag-freda Skrik er et av kunsthistoriens mest kjente bilder og er i vår tid blitt et populærkulturelt ikon. Figuren i bildet blir brukt i mange ulike sammenhenger og dukker opp i alt fra politiske plakater til skrekkfilmer. Skrik er også blant veldig få kunstverk som har fått sin egen emoji. Motivet som Edvard Munch utviklet for 130 år siden, har i dag blitt et symbol vi griper etter for å. Når det er sagt, innebær opplysningsprosjektet en kritikk fra utsiden, kontra modernismen, som kritiserer innenfra, gjennom det kritiserte objektets egne prosedyrer. Likevel skal vi se at den kantianske selvkritikken ligger i grunn for Greenberg analyse av det modernistiske maleriet

Tor Jonsson, forfattar og journalist, skreiv både prosa og lyrikk. Lyrikken hans er eit møte mellom tradisjon og modernitet, der kontrastfylte kjensler og mørke innsikter er formidla i eit klart formspråk Forfatter. Foreldre: Gårdbruker Nils Laurits Hansen Portaasen (1857-1940) og Hanna Kristiane Thoresdatter (1848-1935). Gift 4.2.1912 med forfatter Jonette Pauline (Gisken) Kramer-Andreassen (1892-1985; se Gisken Wildenvey). Navneendring ved erklæring 1929. Herman Wildenvey innførte sin egen rytme og en ny muntlighet i den norske diktekunsten og oppnådde enestående popularitet. Jansson opfatter således postmodernisme som en selvstændig kunstnerisk stil, der er markant anderledes end modernismen. Han taler om den tidlige postmodernisme i 1940'erne og 1950'erne, og om at fx den danske forfatter Svend Åge Madsen (f. 1950), allerede fra først i 1970'erne begynder at skrive postmodernistisk litteratur Diktet «(mayday)» ble skrevet av Lars Saabye Christensen og utgitt i lyrikksamlingen Den akustiske skyggen i 1993. Diktene er skrevet i den litterære perioden modernismen som var et brudd i måten å skrive på. Modernistene beskrev hvordan det var å være menneske i en verden som føles ny og moderne

Tekst: Rulle rundt av Rolf Jacobsen (Pusteøvelser, 1975) Diktet Rulle rundt vart trykt i diktsamlinga Pusteøvelser i 1975, altså 42 år etter at han debuterte med Jord og Jern i 1933.. I dette, som i mange av dei andre dikta han har skrive, skildrar han det moderne storbymennesket og miljøet rundt det. Jacobsen har blitt kalla industriens og maskinalderens diktar, for han var den. Jeg bor i fjeldet. I uger har jeg ikke set et men-neske, ikke hørt mig egen røst. Jeg hører mig selv tænke, mens tjernet skvulper. Røde skyer drager forbi Hamsuns tanker om litteratur blir klarest uttrykt i artikkelen Fra det ubevisste sjeleliv (1890), og i foredragene om moderne litteratur fra 1891 Tarjei Vesaas var ein av dei viktigaste forfattarane i Norden i det 20. hundreåret. Han skreiv både forteljande prosa, lyrikk og dramatikk og er omsett til mange språk. Også utanfor Norden vert han rekna som ein stor forfattar

2018:08; Publicerad: 31 augusti, 2018 Vad är modernismen? Gunnar Lundin reflekterar över den så kallade modernismen. Historik. Peter Luthersson har (framför allt i Modernism och individualitet, 1993, följd av den mindre polemiska Svensk litterär modernism, 2002) givit en modernismens historia.I den är symbolismen en förmodernism; Baudelaire är individualist både mot borgerlig. - Modernismen fikk ikke sitt store gjennombrudd før etter andre verdenskrig. Selv om den tradisjonelle diktningen dominerte i de første tiårene på 1900-tallet, finner vi viktige verk, forfattere og virkemidler som kan kalles modernistiske. Kjennetegn på modernisme. Modernistisk lyrik Konfrontationsmodernismen bryder med Heretica-modernismen . Konfrontationsmodernisme eller 60'er-modernisme er en modernistisk retning, der opstår som reaktion på Heretica-modernismen.I 60'erne vil forfatterne ikke længere kigge indad og bygge litteraturen på gamle myter og traditioner Men Modernismen betegner et totalt brudd med alt fortidig, fordi den forsøker å finne uttrykk for noe som mennesker tidligere i historien ikke har følt og opplevd. Flere kjennetegn på modernismen: - Tradisjonelle verdier og religionens virkelighetforståelse mister sin menin Knut Hamsun (1859-1952) var en viktig del av den tidlige nordiske modernismen. Han ble født 4. august 1859 og regnes som en av det 20. århundres mest innflytelsesrike forfattere, med mer enn 20 utgitte romaner. Sult, Sværmere, Victoria og Pan er sentrale verk. 32 år gammel, i 1891, reiste Hamsun landet rundt og holdt foredrag om norsk.

Analyse af Vild angst af Ole Sarvig - StudienetNovelleanalyse "Hvile" af Peter Seeberg - Skolehjælpen

Modernisme - Wikipedi

Modernismen som epoke innbefatter både kunst, litteratur, musikk, arkitektur og dans og varte fra moderniseringen av vesten til godt utpå 1900-tallet, noen sier den aldri sluttet. Mest fremtredende av modernismens kjennetegn er frigjøringen fra tidlige tiders lover og regler innen kulturelle utrykk Modernismen er en fascinerende litterær epoke med et stort fokus på individets rolle i samfunnet. Store samfunnsendringer som industrialisering på slutten av 1800-tallet førte til økt fokus på menneskets evne til å skape, forbedre og forandre omgivelsene, noe som kommer sterkt fram i litterære og kunstneriske verk fra denne perioden Sigbjørn Obstfelder ble født i 1866, døde i 1900. Han er kjent for å være en av de første norske diktere i modernismen. Han er mest kjent for dikt fra 1890-tallet. Det handlet mye om religion, mystikk og forbindelse mellom menneske, natur og guddom. Et eksempel på et slikt dikt er Jeg ser. Han dyrket sjangeren prosadiktet Historiografi: Diskusjon av den musikalske modernismen og forholdet til tradisjonen. Musikkanalyse: Serielle komposisjonsteknikker, deres anvendelse og overskridelse. Musikk/tekstanalyse: Stéphane Mallarmés dikt og poetikk. Auditiv analyse: Figurer, gester, teksturer ; Musikalsk formanalyse

Klassekampenarkivet Norsk modernisme i nordisk ly

I modernismen gjør dette seg også gjeldene i de forskjellige distinksjonene i vår oppfattelse av egen og andres kulturforståelse, - så vel som innen forskjellige litteraturuttrykk og epoker. Oppsummerende analyse. Jeg personen går en tur i byen Til tross for langsom utvikling og mye motstand fikk modernismen omsider sitt gjennombrudd i norsk litteratur. For lyrikerne som debuterte på 1960-tallet, var modernismens formspråk det mest opplagte å uttrykke seg i En analyse med vekt på form og innhold i romaner fra første del av 1900-tallet. (En analyse av roman(er) fra den nyrealistiske perioden, gjerne dannelsesromaner) Kompetansemål : Analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng Utviklingen av modernismen var sterkt preget av de to verdenskrigene, og da særlig den første. På denne tiden var det mye bevegelse i verden, blant annet en stor utvikling innen teknologi. Teknologiens oppsprang førte også til en utvikling av, futurismen - én av modernismens mange ismer

Kjennetegn på modernisme - Portfoli

Analyse bærer i sig selv et ønske om kontrol og orden: ved at beskrive og analysere kaos opstår orden. Hvert periodes nye kaosforståelse bliver pænt puttet ind i systematiske skuffer. Litteraturhistoriens beskrivelse af modernismen er således en negation af selve modernismens væsen Nyromantikk og tidlig modernisme, VO Frederik II vgs, nors En analyse av ukjent og kanonisert norsk modernisme» har unge litteraturvitere ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, de siste årene fått satt søkelyset på den norske prosa-modernismen på trettitallet Kjennetegn ved modernismen er at det bryter med det som alt er etablert og at det er svært frie linjer. I dikt er det lite rim og rytme, og i skuespill og romaner finner vi eksperimentering med uvanlige komposisjoner. Man finner gjerne mistillit, angst og skepsis til samfunnet og hvordan det vil utvikle seg, fremtidspessimisme

Modernismen og postmodernismen - Studieweb

I denne teksten har elever på 10. trinn tatt for seg norsk litteraturhistorie fra romantikken og fram til moderne tid. Romantikken og nasjonalromantikken På slutten av 1700-tallet kom romantikken til verden. Romantikken kom ikke samtidig til alle land, så de Pikene fra Avignon av Pablo Picasso regnes av mange kunsthistorikere som starten på modernismen i malerkunsten. Bildet fra 1907 er uten tvil det første kubistiske maleriet. I mange år hadde bildet ikke noe navn. Picasso holdt det skjult for alle bortsett fra noen få gode venner, og hos dem vekket det bare avsky

Modernismen har vært et spørsmål om teknikk og praksis, og ikke en bevisst teoretisk analyse. Målet til modernistiske malere har først og fremst vært individuelt. Ingen individuell kunstner har vært seg bevisst dette med selvkritikk, og Greenberg mener også at den individuelle kunstner ikke ville kunnet arbeide på en fruktbar måte om han var det Modernismen er noe ganske annet, Perspektivet har fokus på modernitetskritikk, som belegges med analyser av den postmoderne tilstandens mange og ulike oppløsningstendenser. I visse henseender er denne modernitetskritikken høyst berettiget, men medisinen er for radikal:.

Virkemiddler som blir brukt: Det blir brukt en del gjentakelse i diktet, det blir for eksempel sagt «du» veldig mye, effekten er at forfatteren refererer direkte til oss og vi får derfor en følelse av at hun snakker til oss Victoria ble skrevet av Knut Hamsun i 1898 og er en tragisk kjærlighetshistorie som handler om ungdomsforelskelse, klasseskille og ulykkelig kjærlighet.Hovedpersonene i boken er Johannes og Victoria. De kommer fra helt forskjellige familier, han er sønn av mølleren og hun er datteren på herregården Modernismen får sitt gjennombrudd i Norge rundt 1940- og utover 1950-årene:-ved å bruk et annerledes språk velger flere forfattere modernistisk form for å kunne formidle følelsen av angst, kaos og krigens grusomheter-gullalder i norsk modernistisk lyrikk. Gunvor Hofmo (1921-1995 En annen nyromantikker var Sigbjørn Obstfelder (1866-1900). Til tross for sitt korte liv ble han den største nyromantiske dikteren i Norge. Diktet Jeg ser, som han skrev i 1890 får virkelig frem essensen i nyromantikken Norske ungdommer møter nok i stor grad på Obstfelders diktning takket være gode norsklærere. Med fremmedgjøring som det sentrale stikkordet hektet ved diktet Jeg ser, og som representant for den modernistiske tradisjonen i norsk litteratur, er Obstfelder en del av utallige norsktimer

 • American pie 3 movie2k.
 • Вк полная версия.
 • Kirurgisk poliklinikk notodden.
 • Eishalle hamm halloween.
 • Full screen chrome button.
 • Aftenbladet reiser.
 • Brexit økonomiske konsekvenser.
 • Forest whitaker oscar.
 • Scanner test 2016.
 • Linda betydelse.
 • Geocaching listing generator.
 • Logic pro requirement.
 • Bim timen.
 • Hva koster en nyretransplantasjon.
 • Mordred king arthur's son.
 • Weinfurtner arnbruck schmuck.
 • Kullos i bilmotor.
 • Vitamin b reiche lebensmittel.
 • Quiz eksempel.
 • Metronome.
 • La laguna teneriffa hotel.
 • Koble varmepumpe til balansert ventilasjon.
 • Stikkpille hvilken vei.
 • Forbrenning styrketrening.
 • Flug nach tahiti preis.
 • 18 sohbet odaları.
 • Maattabel kinderschoenen leeftijd.
 • Halloween party neu ulm.
 • Warnstreik stuttgart verdi.
 • Dji phantom 3 standard rtf.
 • Youtube haare selber schneiden stufenschnitt.
 • Svimmel syn.
 • Kjøpe leire sandnes.
 • Skattjakt app.
 • B1 innsbruck bowling.
 • Dating tinder.
 • Bodin kirke dåp.
 • Uia grimstad antall studenter.
 • Ios wifi channel analyzer.
 • Board games.
 • Tag der offenen tür tempelhof.